» Złomowanie samochodów » Najlepsze ceny na Śląsku » Transport Gratis ! » Kasacja pojazdów w Twoim mieście ! Skup samochodów !

Chcesz wiedzieć wszystko o recyklingu?

 

Dowiedz się ciekawych i użytecznych informacji na temat recyklingu w Polsce.

Czym jest recykling?

 Auto Recykling - Twój sposób na niechciane auto

Recykling samochodów to proces odzyskiwania surowców, części oraz podzespołów do daleszej eksploatacji oraz powtórnego przetworzenia i dalszego użycia.

Recykling to przemysłowy sposób odzyskiwania i utylizacji odpadów z zachowaniem standarów i norm środowiskowych. Samochody poddane recyklingowi w stacjach demontażu zostają poddane początkowo osuszeniu z płynów eksploacyjnych - olejów silnikowych, płynów paliwowych oraz chłodniczych, następnie samochód zostaje zdemontowany na elementy - czesci. Segregacja odpadów pochodzących z demontażu pojazdu może zostać sklasyfikowana w kategorie: płyny, części, elementy stalowe karoseri, tworzywa sztuczne w postacji gumy, plastików oraz wielu innych.

Surowce pozyskane z demontażu po przetworzeniu w hutach, firmach wracają na rynek w postaci czystego surowca lub w postaci nowego produktu czy komponentu. Recykling w XXI wieku jest najskuteczniejszą formą pozyskiwania surowców.

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji


Sposób postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zapewniający ochronę zdrowia
i życia ludzi oraz ochronę środowiska, uregulowano w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)
Uzupełniają ją przepisy regulujące postępowanie z odpadami, w tym ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 39. poz. 251, z późn. zm.).
Pojazdami wycofanymi z eksploatacji mogą być:
- pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 (samochody osobowe),
- pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii N1 (samochody ciężarowe, mające
maksymalną masę nieprzekraczającą 3,5 tony),
- trójkołowe pojazdy silnikowe, z wyłączeniem motocykli trójkołowych.
Zgodnie z ustawą o odpadach, wyżej wymienione pojazdy stają się odpadem, jeżeli ich
posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.
Pojazdy wycofane z eksploatacji są odpadem niebezpiecznym o kodzie: 16 01 04*.
Zostało to określone, w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112. poz. 1206). W związku z tym wycofane
z eksploatacji pojazdy powinny być przetwarzane w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia
ludzi.
Z tego powodu demontaż pojazdów może być prowadzony wyłącznie w legalnie
działających stacjach demontażu. Zbieranie pojazdów mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy
prowadzący specjalne punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu.
Obowiązki właściciela pojazdu:
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do
przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt
zbierania pojazdów.
Musi przy tym okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dowód
rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu (jeżeli była wydana), lub inny dokument potwierdzający
dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym oraz dokument potwierdzający własność w przypadku
właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym.
Następnie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub
zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.

Stacja Recyklingowa AUTOZŁOM

Stacja demontażu pojazdów powinna zapewniać bezpieczne przetwarzanie pojazdów
wycofanych z eksploatacji i powstających z nich odpadów.
Demontaż pojazdu polega na wymontowywaniu z niego przedmiotów wyposażenia i elementów
nadających się do ponownego użycia (zaliczanego do procesu odzysku R14) oraz na
wymontowaniu z pojazdów elementów nadających się do odzysku i recyklingu, co prowadzi do
powstania innych odpadów (proces odzysku R15). W związku z tym każdy podmiot, planujący
rozpocząć tego rodzaju działalność, powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie i odzysk
odpadów w związku z funkcjonowaniem stacji demontażu pojazdów.
Ponadto konieczne jest spełnienie warunków technicznych, wymienionych
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie minimalnych
wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. Nr 143, poz. 1206).
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia każdego
pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne. Może pobrać opłatę od
właściciela pojazdu, jeżeli samochód jest niekompletny lub zawiera inne odpady, które nie
pochodzą z danego pojazdu. W stacji demontażu może być prowadzony również demontaż
pojazdów zaliczonych do kategorii innych niż M1 i N1, np. autobusów. Jednakże pojazdy te nie
podlegają przepisom ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z wyjątkiem
wydawania zaświadczeń o demontażu pojazdu.
Prowadzący demontaż pojazdów, innych niż należących do kategorii M1 lub N1 stosuje
przepisy ochrony środowiska, w tym ustawy o odpadach.
Po przyjęciu pojazdu do demontażu zakład unieważnia dowód rejestracyjny, kartę
pojazdu, tablice rejestracyjne, a także wydaje zaświadczenie o demontażu pojazdu jego
właścicielowi oraz organowi rejestrującemu.
Przyjęte do demontażu pojazdy, jak również powstałe później odpady powinny być
magazynowane w odpowiedni sposób, zapobiegający skażeniu środowiska. Niektóre
wymontowane elementy wyposażenia samochodu mogą zostać przeznaczone do ponownego
użycia i odsprzedane. Wytworzone odpady zakład powinien przekazywać innym podmiotom,
wyspecjalizowanym w ich recyklingu lub unieszkodliwianiu, uzyskując przy tym stosowne
potwierdzenia, w ten sposób, by uzyskać poziomy odzysku i recyklingu określone w ustawie
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Kto poza stacją demontażu dokonuje:
- usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji
niebezpiecznych, w tym płynów,
- wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia
lub części nadających się do ponownego użycia,
- wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do
odzysku lub recyklingu
podlega karze grzywny.

 

Dodatkowe informacje | AUTO na ZŁOM
Punkt zbierania pojazdów powinien zapewniać bezpieczne zbieranie pojazdów
wycofanych z eksploatacji i powstających z nich odpadów. Powinien mieć podpisaną umowę ze
stacją demontażu, dotyczącą przyjmowania zebranych pojazdów. W punkcie zbierania nie można
usuwać z samochodu żadnych substancji ani elementów wyposażenia.
Szczegółowe wymagania, jakim powinny podlegać punkty zbierania, określono
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie
wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ponadto właściwy
miejscowo starosta winien udzielić zgody na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
odpadów.
Przedsiębiorca prowadzący taki punkt jest obowiązany do przyjęcia każdego pojazdu
wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne, sporządzając przy tym
zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu.
Opłata recyklingowa
Od 1 stycznia 2006 r. istnieje obowiązek uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości
500 zł na konto NFOŚiGW od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju przez
wprowadzającego, który nie zapewnił tzw. sieci zbierania pojazdów, w tym także przez
wprowadzającego niebędącego przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia
lub importu pojazdu.
Środki te są przeznaczone na dofinansowanie legalnie działających stacji demontażu na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 147, poz. 932).
Przedsiębiorca prowadzący w sposób prawidłowy stację demontażu pojazdów może
ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności. Dokładne informacje opublikowano na stronie
internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/aktualnosci_artykuly_odslona.php?id=1168263143
Rola Inspekcji Ochrony Środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska sprawuje nadzór nad wprowadzającymi pojazdy
na teren Polski, w tym prowadzi rejestr zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu działalności
w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów przez
wprowadzających pojazdy. Ponadto nadzoruje obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów
oraz weryfikuje zaświadczenia potwierdzających odzysk i recykling przekazanych GIOŚ przez
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odzysku lub recyklingu.
GIOŚ koordynuje działania wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 43 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wojewódzki
inspektor ochrony środowiska co najmniej raz w roku kontroluje każdą stację demontażu.
Ponadto, w miarę możliwości, kontrolowane są przedsiębiorstwa, co do których zachodzi
podejrzenie, że dokonują niezgodnego z prawem zbierania lub demontażu pojazdów.
W trakcie kontroli WIOŚ współpracuje z innymi instytucjami: Inspektoratami Nadzoru
Budowlanego, NFOŚiGW, Policji, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Celnego,
samorządami.

 

 

 
AUTO ZŁOM, Śląsk, SKUP SAMOCHODÓW, AUTO SKUP, AUTO SZROT, RECYKLING, SKUP ZŁOMU, KASACJA POJAZDÓW, ZŁOMOWISKO, AUTOZŁOM, SKUP AUT

Auto Złomy Śląskie, Skupy samochodów Śląskie, Złomowanie Kasacja Pojazdów, Recyklng 2012 Złomowanie samochodów, co potrzeba, jakie ceny skupu samochodów, cennik, cena za kilo. Skup złomowanie Samochodów Śląskie Szukasz części do twojego samochodu? Wszystkie marki samochodów na naszym szrocie. Najtańsze części w województwie. Katalizatory, skup handel katalizatorami, wszystko o cenach. Monolit skup Śląskie Aktualne ceny złomu - skup złomu przez naszą firmę za gotówkę. Złom samochodowy i inne. Zadawane przez klientów naszego autoskup, autozłom. 100 pytań do Nas ! Zobacz siedzibę naszej firmy w galeri naszego złomowiska - autorecykling. Plac, maszyny, samochody i inne. Kontakt z Skup aut Auto Złom Śląskie - Expersowy Skup samochodów w Twoim mieście. Sprzedaj auto, kup części, sprzedaj katalizator luz złom. Kontakt

SKUP SAMOCHODÓW ZŁOMOWANIE | ŚLĄSK | MAŁOPOLSKA | OPOLSKIE

erer

Dojeżdżamy bezpłatnie :Bestwina | Będzin | Bielsko-Biała | Bieruń | Blachownia | Bobrowniki | Bojszowy | Boronów | Brenna | Buczkowice | Bystra | Bystra Śląska | Bytom | Chałupki | Chełm Śląski | Chorzów | . Chybie | Ciasna | Cieszyn | Cykarzew | Czaniec | Czechowice-Dziedzice | Czekanów | Czeladź | Czernica | Czernichów| Czerwionka-Leszczyny | Częstochowa | Czyżowice | Ćwiklice | Dankowice | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Zielona | Dębowiec | Dobieszowice | Drogomyśl | Dzięgielów | Gierałtowice | Gilowice | Gliwice | Goczałkowice-Zdrój | Godów | Godziszka | Golasowice | Goleszów | Gołkowice | Gorzyce | Gostyń | Górki Wielkie | Haźlach | Herby | Imielin | Irządze | Istebna | Jankowice | Jankowice | Rybnickie | Janów | Jasienica | Jastrzębie-Zdrój Jaworze | Jaworzno | Jaworzynka | Jejkowice | Jeleśnia | Julianka | Kaczyce | Kalety | Kamesznica | Kamienica Polska | Kamyk | Katowice | Kłobuck | Kłomnice | Knurów | Kobiernice | Kobiór | Kochanowice | Koniaków | Koniecpol | Konopiska | Kornowac | Koszarawa | Koszęcin | Koziegłowy | Kozy | Kroczyce | Krupski Młyn | Kruszyna | Krzanowice | Krzepice | Krzyżanowice | Krzyżowa | Kuźnia | Raciborska | Lelów | Lędziny | Ligota | Lipie | Lipowa | Lisów | Lubliniec | Lubomia | Lubsza | Lyski Łaziska | Łąka | Łękawica | Łodygowice | Ługi-Radły | Marklowice | Mazańcowice | Miasteczko Śląskie | Miedźna | Miedźno | Mierzęcice | Międzybrodzie Bialskie | Międzyrzecze | Mikołów | Milówka | Mizerów | Mstów | Mszana | Mykanów | Mysłowice | Myszków | Nakło | Nędza | Niegowa | Niegowonice | Ogrodzieniec | Opatów | Ornontowice | Orzesze | Ożarowice | Pawlowice | Paniówki | Panki | Parzymiechy | Pawłowice | Pawonków | Piasek | Piekary Śląskie | Pietrowice | Pietrzykowice | Pilchowice | Pilica | Pisarzowice | Pławniowice | Poczesna | Pogwizdów | Połomia poniszowice | Popów | Poraj | Porąbka | Poręba | Pradła | Pruchna | Przyrów | Przystajń | Przyszowice | Psary k. Będzin | Pstrążna | Pszczyna | Pszów | Pyskowice | Racibórz | Radlin | Radziechowy | Radzionków | Rajcza | Raszczyce | Rędziny | Rogów | Ruda Śląska | Rudnik| Rudzica | Rudziniec | Rybarzowice | Rybnik | Rydułtowy | Sączów | Siemianowice Śląskie | Sierakowice Sieraków | Siewierz | Skoczów | Skrzyszów | Sławków | Sosnowiec | Sośnicowice | Stanisławów | Starcza | Starokrzepice | Strumień | Strzebiń | Strzyżowice | Studzionka | Suszec | Syrynia | Szczekociny | Szczyrk | Ślemień | Świerklaniec | .Świerklany | Świętochłowice | Świętoszówka | Świnna | Tarnowskie Góry | Tąpkowice | Toszek Truskolasy | Turza Śląska | Tworków | Tworóg Tychy | Ujsoły | Ustroń | Waleńczów | Warszowice | Węgierska Górka | Węglowice | Wielowieś | Wieszowa | Wilamowice | Wilcza | Wilkowice | Wisła |Włodowice | Wodzisław Śląski | Wojkowice |Wola | Woźniki | Wręczyca | Wrzosowa | Wyry | Zabrze | Zabrzeg | Zawiercie | Zbrosławice | Zebrzydowice | Ziemięcice | Zwardoń | Żarki| Żarnowiec | Żernica | Żory | Żywiec

AUTO KASACJA, KASACJA SAMOCHODÓW, ZŁOMOWANIE SAMOCHODU, SKUP SAMOCHODÓW, GOTÓWKA, BEZ OC, PRZEGLĄD, WYREJESTROWANIE